โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

ที่อยู่
105/1 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 0 3233 7777, 0 3231 3888
โทรสาร 0 3232 0123
อีเมลล์ info@westerngrandhotel.com
เว็บไซท์ www.westerngrandhotel.com

โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราุชบุรี
105/1 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7777, 0-3231-3888 โทรสาร 0-3232-0123
Copyright 2008 Western Grand Hotel Ratchaburi Complany Limited. All rights reserved.
Photo Gallery